Polityka prywatności Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) i stanowi ramę prawną przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób Debesis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami w Piasecznie (05-500), ul. Młynarska 39/4B, wykorzystują podawane przez Państwa Dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje klientów Debesis Sp. z o.o. korzystających z usług oferowanych przez Debesis Sp. z o.o.. Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających stronę internetową https://debesis.pl , którzy mogą, ale nie muszą, być klientami Debesis Sp. z o.o..

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej www.debesis.pl. 

DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.debesis.pl.

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

Administrator – firma Debesis Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Młynarska 39/4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418979, NIP 7931624781, Regon 180840298, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

W celu realizacji Państwa uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, należy udać się do Biura Obsługi Klienta lub skorzystać z poniższych możliwości kontaktu.

Adres e-mail: biuro@debesis.pl

Adres pocztowy: Dział Obsługi Klienta Debesis Sp. z o.o.., ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@debesis.pl 

Użytkownik – podmiot, na rzecz którego Administrator może świadczyć usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies (ciasteczka) – stanowią dane informatyczne, opisane w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

 Ze względu na charakter naszych usług i produktów możemy gromadzić następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania Państwa zgody w stosownych przypadkach:

Dane kontaktowe - informacje umożliwiające nam identyfikację i kontakt z Państwem. Informacje te obejmują: imiona i nazwisko, adres zameldowania / zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, a także inne dane kontaktowe pozyskiwane od Państwa, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Informacje o koncie - informacje, które nam Państwo przekazujecie, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktur oraz informacje przekazane przez Państwa w przypadku kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.

Informacje o usługach - informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług, np. rodzaj pakietu świadczonej usługi.

Ogólne informacje o użytkowaniu - Informacje generowane przez Państwa w trakcie odwiedzania naszych stron internetowych oraz użytkowania naszych produktów i usług takich jak: Domeny, Hosting, Serwery Dedykowane, Kolokacje, Certyfikaty SSL. 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Państwa dane są niezbędne w celu :

- umożliwienia prawidłowego świadczenia usług, w tym zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej i reklamacyjnej - na podstawie art. 6 ust.1 litera b RODO,

- obsługi marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej i egzekucyjnej - na podstawie art. 6 ust.1 litera f RODO,

- prowadzenia danych statystycznych - na podstawie art. 6 ust.1 litera f RODO

- zapewnienia zasady rozliczalności wynikającej z RODO - na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO

- realizacji obowiązków podatkowych i księgowych - na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO 

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ DANE OSOBOWE

 W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na nas. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:

- osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

- podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,

- innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym. 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Debesis SP. z o.o. zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

 Zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Państwu:

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

- przetwarzanie Państwa danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms lub w drodze połączenia telefonicznego,

- przetwarzanie Państwa danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Debesis Sp. z o.o. rachunków w formie elektronicznej.

Prawo dostępu do Państwa danych w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

Prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

Prawo do usunięcia Państwa danych jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Debesis Sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

Prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Państwa w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby chcieli Państwo udostępnić je innemu dostawcy usług;

Prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

- jeśli macie Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości Państwa danych;

- jeśli uważacie Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych, ale jednocześnie nie chcecie, abyśmy je usunęli;

- jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebujecie ich w związku z dochodzeniem roszczeń.

Prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.
 
RODZAJE COOKIES

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronach internetowych odpowiednich dla danej przeglądarki internetowej:

- Internet Explorer,

- Microsoft Edge,

- Chrome,

- Safari,

- Firefox,

- Opera,

Użytkownik, może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

CELE DO KTÓRYCH SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIE

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwisem.

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

- Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) - gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

- Google AdWords (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) - gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi e-marketingowych dostarczających Użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań.

WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.